หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของบริษัท
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บทความเกี่ยวกับ รปภ.
คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ติดต่อเรา
ติดต่อสอบถามบริการ

โทร. 085-021-8707
โทร. 088-655-1876

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยงานฝึกอบรม
     การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ใช้เพื่อช่วยให้พนักงานมีความรู้ ทักษา
และทัศนคติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงาน
ในการปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์กร หรือการถ่ายทอดความรู้เพิ่มพูน ทักษะความชำนาญ
ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่ควร เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ต่างๆ
ในปัจจุบันและ อนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ คือ เป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน


หลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น
1.    ฝึกอบรมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่
2.    ฝึกอบรมพัฒนา (อบรม ณ หน่วยงาน)
ฝึกอบรมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ จุดประสงค์เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีความรู้
ความเข้าใจในอาชีพ การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยและนำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีรายละเอียดหัวข้อดังนี้
1.    ปฐมนิเทศ
2.    การรักษาความปลอดภัย
3.    การสังเกตจดจำและการตรวจค้น
4.    จราจร
5.    การป้องกันและระงับอัคคีภัย
6.    มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร
7.    การต่อสู้ป้องกันตัว
8.    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
9.    การปฐมพยาบาล
ฝึกอบรมพัฒนาจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ได้รับการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้แล้วแต่ความจำเป็นของหน่วยงาน
 
บริษัท พี.เอ็มซีเคียวริตี้ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
 
ที่อยู่ : 62/288 หมู่7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่จังหวัด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140
เบอร์มือถือ : 02-0026004,085-021-8707,088-655-1876
FAX : 02-4960803


 
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.